Brukervilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Introduksjon

Tjenestetilbyder er Realfagsportalen AS, kontakt@realfagsportalen.no, org.nr. 829 470 292, og betegnes i det følgende som tjenestetilbyder/tjenestetilbyderen. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke Tjenesten, samtykker kjøper til de enhver tid gjeldende brukervilkårene. Dersom kjøper er under 15 år, må kjøperen be en av sine foresatte om å gå gjennom disse vilkårene slik at kjøper i samråd med foresatte kan godkjenne disse.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har kjøpt tilgang til Tjenesten. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Tjenestetilbyderen i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Tjenestetilbyders forpliktelser

Når du kjøper et kurs hos Tjenestetilbyder vil du deretter få tilgang til kurset i den avtalte perioden. Du kan til enhver tid logge deg inn på Nettsiden og få tilgang til dine kurs. Dersom du ønsker en spesifisert kvittering kan du sende en e-post til kundeservice.

Tjenestetilbyder forplikter seg til å gi deg tilgang til de kursene som er betalt for i den avtalte perioden. Tjenesten har som mål å ha en oppetid på 99,9%, men Tjenestetilbyder gir ingen garantier knyttet til dette.

Du kan når som helst velge å avslutte din tilgang til Tjenesten. Kontakt i så tilfelle vår kundeservice, som vil bistå deg å slette din brukerprofil.

6. Kjøpers forpliktelser

Ved registrering bekrefter du at informasjonen som blir oppgitt er korrekt, fullstendig og du er selv ansvarlig for eventuelle feil i informasjonen.

Dersom Tjenestetilbyder oppdager bruk av en falsk, lånt, ikke personlig eller på annen måte uriktig profil, vil din bruker og tilgang til nettstedet bli stengt umiddelbart.

Tjenesten er for personlig bruk. Du kan ikke dele din innloggingsinformasjon med andre, videreselge eller utnytte tjenesten kommersielt. Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenesten, å kopiere innhold for annet enn privat bruk, samt å legge ut innhold fra Tjenesten på internett.

Som bruker av Tjenesten er du ansvarlig for at ditt brukernavn og passord lagres og brukes på en trygg og sikker måte. Din innloggingsinformasjon er å regne som konfidensiell og må ikke overlates til uvedkommende. Du er ansvarlig for all aktivitet som foregår på Tjenesten med din innloggingsinformasjon.

Dersom du mistenker at andre har fått tilgang til ditt brukernavn og passord må du kontakte oss uten ugrunnet opphold.

Ved mistanke om brudd på Brukervilkårene, forbeholder Tjenestetilbyder seg retten til når som helst å stenge eller slette din profil.

7. Betaling

Tjenesten benytter Vipps som betalingsløsning.

Betalingssystemet som brukes imøtekommer alle gjeldende sikkerhetskrav. All kommunikasjon mellom betalingssystemet og deg som kortinnehaver foregår via kryptert SSL-forbindelse. På denne måten blir din sikkerhet ivaretatt slik at uvedkommende ikke kan se data som utveksles. Opplysninger som blir oppgitt i betalingssystemet vil dermed ikke være tilgjengelig for Tjenestetilbyder eller andre.

Alle opplyste priser er eksklusive merverdiavgift. Kursvirksomhet innen utdanning er fritatt merverdiavgift.

Tjenestetilbyder arbeider hele tiden for å forbedre tjenesten. Dersom vi øker prisen uten at det skyldes ordinær inflasjonsjustering eller nye avgifter, gir vi deg minst 30 dagers varsel. Du kan da kan du velge å si opp avtalen.

8. Angrerett og refusjon

Når du kjøper tilgang til tjenesten får du tilgang til de digitale tjenestene umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.
Dersom det er noe galt med levering av tjenestene vil vi naturligvis ordne dette ved å utbedre problemet. Ved feil ber vi deg ta kontakt med oss på kundeservice raskest mulig slik at vi kan løse problemet.

9. Immatrielle rettigheter

Tjenestetilbyder innehar alle immaterielle rettigheter knyttet til alt materiale som er tilgjengelig på Nettsidene og i Tjenesten, samt til det materialet som sendes i form av flyers, videoer, e-post, ressurser, plakater med mer. Hel eller delvis referanse til, eller gjengivelse av, materiale tilhørende Tjenestetilbyder kan kun finne sted etter uttrykkelig skriftlig tillatelse. Det presiseres at materialet du mottar er for ditt personlige bruk og er beskyttet av lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig Nettsidene. Unntak gjøres for utskrift for særskilt personlig bruk.

Anvendelse av varemerket og logotyper som forekommer på Nettsiden og ellers i Tjenesten forutsetter forutgående skriftlige samtykke fra Tjenestetilbyder.

Eventuelle krenkelser av immaterielle rettigheter kan medføre erstatningsansvar eller straffansvar etter norsk lov og vil bli forfulgt ved søksmål eller anmeldelse.

10. Kommunikasjon

Etter registrering kan Tjenestetilbyder kontakte deg på e-post med informasjon vedrørende ditt kundeforhold eller med markedsføring for Tjenestetilbyders tjenester. Om du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss, kan du melde deg av vårt nyhetsbrev ved å trykke på lenken i slutten av eposten eller ved å kontakte vår kundeservice.

Din e-postadresse vil bli behandlet konfidensielt og aldri bli solgt til, eller på andre måter tilgjengeliggjort for, tredjeparter.

11. Behandling av personlig informasjon

Tjenesten behandler personopplysninger i samsvar med til enhver tid relevante lover og i henhold til sin Personvernerklæring. Personvernerklæringen er tilgjengeliggjort på Tjenestens nettsider og er en integrert del av disse Brukervilkårene.Tjenesten behandler personopplysninger i samsvar med til enhver tid relevante lover og i henhold til sin Personvernerklæring. Personvernerklæringen er tilgjengeliggjort på Tjenestens nettsider og er en integrert del av disse Brukervilkårene.

12. Erstatning og ansvarsfraskrivelse

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig via Tjenesten tilbys “som det er” uten noen garantier. Tjenestetilbyder garanterer ikke at den informasjon som er tilgjengelig på Nettsiden og i Tjenesten ellers er korrekt eller fullstendig.

Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Tjenestetilbyders erstatningsansvar begrenser seg til enhver tid til det du har betalt for Tjenesten.

13. Endringer av avtalen

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Tjenestetilbyders nettsider. Som bruker er det ditt ansvar å gjøre deg kjent med Brukervilkårene.

Ved fortsatt bruk av Tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene må du slutte å bruke tjenesten. Kontakt i så tilfelle kundeservice for å slette din brukerprofil.

14. Verneting

Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov. Trønderlag tingrett er Tjenestetilbyders ordinære verneting.